Algemene voorwaarden

Van: Visser & Visser BV gevestigd te Breda;
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 20059116

Actievoorwaarden - Trill ‘n Grill Winactie

Organisator

Deze winactie wordt georganiseerd door Visser & Visser BV gevestigd te Veldsteen 25, 4815 PK, Breda, Nederland. De winactie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram, Facebook, LinkedIn, Google of Weber barbecues.

Actieperiode

De winactie loopt van 15 april tot en met 15 juli. Aankopen buiten deze periode komen niet in aanmerking voor deelname.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze winactie? Koop dan binnen de actieperiode een Weber trilplaat, tegeltriller of trilstamper  bij Visser & Visser en deel uw ervaring op Instagram, Facebook, LinkedIn of in een Google-review. Vermeld Visser & Visser in uw bericht door ons te taggen.

Voorwaarden voor deelname

 1. Uw bedrijf is in Nederland of België gevestigd.
 2. U bent 18 jaar of ouder

Prijzen

Er worden in totaal drie Weber barbecues verloot onder de deelnemers. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere goederen.

Bekendmaking winnaars

 1. De winnaars worden gekozen door een willekeurige loting. Winnaars worden binnen 7 dagen na afloop van de actieperiode opgebeld en/of kregen een mail.
 2. Visser & Visser BV is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 3. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Publiciteit

Door deel te nemen aan deze winactie, geven deelnemers Visser & Visser BV het recht om zonder verdere compensatie, hun inzending, naam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden gerelateerd aan de winactie.

Overige voorwaarden

Visser & Visser BV behoudt zich het recht voor om de winactie te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

Persoonlijke gegevens die tijdens de winactie worden verzameld, zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de winactie en niet voor andere doeleinden, tenzij expliciet anders aangegeven.

Klachten of vragen over de winactie kunnen worden gericht aan webshop@visserbreda.nl of er kan contact opgenomen worden met de buitendienst.

Door deel te nemen aan de winactie, gaan deelnemers akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. "afnemer": een consument, bedrijf of groot bedrijf die/dat producten van ons betrekt;
 2. "consument": een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 3. "bedrijf":een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 4. "groot bedrijf":een bedrijf in de zin van art. 6:235 Burgerlijk Wetboek;
 5. "leverancier":een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij producten betrekken;
 6. "verzekeraar":de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering;
 7. "producten":zaken, diensten en werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Door afnemer of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

Artikel 3 Wijzigingen en afwijkingen

 1. Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk - en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben - met ons zijn overeengekomen.

Artikel 4 Offertes

 1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer onze offerte heeft geaccepteerd hetzij wij het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging hebben aanvaard.
 3. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan afnemer schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen van onze offerte in te stemmen.
 4. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte, opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst omschreven.
 2. Indien door ons een ontwerp, tekening, staal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding en/of gemiddelde kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp c.a. kunnen de hoedanigheden van de te leveren producten afwijken mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.
 3. Wij zijn ook anderszins bevoegd producten te leveren die van de koopovereenkomst afwijken ten aanzien van leverancier, merken, kleur mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.

Artikel 6 Verpakking en verzending

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige manier te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Wij zorgen voor een gebruikelijke transportverzekering, indien wij zorgdragen voor eigen vervoer.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen de producten door ons voor rekening en risico van afnemer vervoerd en afgeleverd worden op dan wel voor rekening en risico van afnemer vervoerd ter aflevering worden verzonden naar de overeengekomen plaats, op de wijze als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 3. Wanneer wij - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking hebben gesteld of door een derde ter beschikking hebben doen stellen, is afnemer verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze laadborden e.d. meteen na aflevering aan ons c.q. de vervoerder af te geven dan wel zo spoedig mogelijk na aflevering voor zijn rekening naar het door ons opgegeven adres terug te zenden, bij gebreke waarvan afnemer schadevergoeding is verschuldigd.

Artikel 7 Opslag

 1. Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending c.q. aflevering zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van afnemer de producten voor diens rekening en risico bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij afnemer afgeleverd zijn.
 2. Afnemer is verplicht aan ons de opslagkosten en eventuele andere kosten zoals van verzekering extra vervoer e.d. volgens het bij ons gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de producten voor verzending c.q. aflevering gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 3. Wij hebben het recht de opgeslagen producten te allen tijde te verkopen indien afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, onverminderd diens gehoudenheid tot nakoming en/of schadevergoeding c.q. onze bevoegdheid tot ontbinding en het eisen van schadevergoeding.

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

 1. Tenzij in dit artikel anders is bepaald zal de eigendom van en het risico voor de producten op afnemer overgaan bij aflevering.
 2. Zolang afnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, waaronder de verplichting tot betaling van bijkomende kosten en renten of daarvoor zekerheid heeft gesteld en/of anderszins aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst tegenover ons toerekenbaar niet is nagekomen, behouden wij ons eigendom toe van alle geleverde c.q. uitgevoerde producten.
 3. Indien gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer zijn wij bevoegd de aflevering van producten ingevolge art. 6 lid 2 uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. De door ons afgeleverde producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd de producten aan derden te vervreemden - tenzij hij zijn normaal bedrijf ervan maakt de betreffende producten te verkopen -, te verpanden, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, te bezwaren, tot zekerheid te geven dan wel deze over te brengen en te stallen op een plaats waar hij niet zijn bedrijf houdt dan wel waar hij geen werkzaamheden verricht.
 5. Afnemer machtigt ons reeds nu voor alsdan onherroepelijk om elke plaats, waarover hij bevoegdheid, macht of gezag heeft, te betreden teneinde de producten tot ons te nemen. Indien de producten onder een derde zouden berusten machtigt afnemer die derden reeds nu voor alsdan onherroepelijk de producten aan ons af te geven.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud verbleven producten willen vestigen of doen vestigen dan wel deze in beslag nemen of tot zich nemen is afnemer verplicht daaraan niet mee te werken c.q. daartegen bezwaar te maken en ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te brengen.
 7. Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico's van wegraken, tenietgaan en beschadiging en op ons verzoek de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;
  • zijn aanspraken op verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de wijze als voorgeschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het - in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering - doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten te verpanden op de wijze als omschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als ons eigendom;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de producten (willen) treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf.
 8. Als wij op verzoek van afnemer overeenkomstig het bepaalde in art. 7 verzending uitstellen zullen de producten in ons eigendom maar voor diens risico blijven totdat de producten bij afnemer zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Artikel 9 Lever- c.q. uitvoeringstijd

 1. Een overeengekomen lever- c.q. uitvoeringstijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. De lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met de tijd gedurende afnemer al dan niet (toerekenbaar) zelf tekort schiet in de volledige nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De in het vorige lid bedoelde lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met een periode gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichting te voldoen.
 3. Van overmacht aan onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgertwisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, transportproblemen, tekorten aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als in dat van derden van wie wij de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.
 4. Indien door overmacht de (op)levering c.q. uitvoering meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel afnemer als wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden c.q. als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Indien afnemer een consument is beloopt voornoemde termijn een maand.

Artikel 10 Garantie

(indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na (op)levering c.q. uitvoering of zoveel langer als de leverancier ons verleent. De garantie geldt niet voor producten die naar hun aard regelmatig vervangen moeten worden, voor eenmalig gebruik dienen of spoedig bederven.
 2. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product dan wel - mits niet verbruikt, verwerkt of vervreemd - tot vervanging van het geheel of een onderdeel daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
 3. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersop-vattingen en/of van het beschadigen, onkundig repareren of onderhouden door afnemer of derden.
 4. De garantie geldt slechts indien afnemer zelf volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.

  (indien afnemer een consument is)
 5. Wij garanderen dat de door ons geleverde producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na (op)levering c.q. uitvoering of zoveel langer als de leverancier ons verleent. De leverantie geldt niet voor producten die naar hun aard regelmatig vervangen moeten worden, voor eenmalig gebruik dienen of spoedig bederven.
 6. Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zijn wij verplicht binnen een termijn van veertien dagen, nadat afnemer het gebrek bij ons heeft gemeld, het product te herstellen.
 7. Wij kunnen ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
 8. Afnemer kan slechts vervanging van het product of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:
  • wij tot twee maal toe een poging hebben gedaan eenzelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het product voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of 
  • afnemer aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
 9. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersop-vattingen en/of van het beschadigen, onkundig repareren of onderhouden door afnemer of derden dan wel verhuur van het product.

Artikel 11 Gebreken; klachttermijn

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient afnemer deze binnen zeven dagen - en, is afnemer een consument, binnen veertien dagen - na aflevering schriftelijk, duidelijk en nauwkeurig geformuleerd, aan ons te melden.
 2. Niet-zichtbare gebreken dient afnemer binnen zeven dagen - en, is afnemer een consument, binnen veertien dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, duidelijk en nauwkeurig geformuleerd, schriftelijk aan ons te melden.
 3. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
 4. Bij overschrijding van deze termijnen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of klachten.

  (voorts, indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
 5. Ook indien afnemer tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ons - mits vervoerd voor rekening en risico van afnemer - worden geretourneerd.

Artikel 12 Prijsverhoging

 1. Wij zijn gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan voor wat betreft prijsverhogingen in de grondstoffen, het vervoer, overheidslasten alsmede lonen en voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

  (voorts, indien afnemer een consument is)
 2. Indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 13 Meerwerk en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan een prestatie van ons die uitgaat boven de verplichting om de producten volgens overeenkomst, eventueel bestek en tekeningen en andere toepasselijk verklaarde bepalingen te leveren. Wij kunnen in geval van door afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene slechts dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer wij afnemer tijdig hebben gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij afnemer die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Voor het verrichten van meerwerk is geen schriftelijke opdracht vanwege afnemer vereist.
 2. Minderwerk kan alleen tot prijsverlaging leiden indien wij vooraf uitdrukkelijk daarmee akkoord zijn gegaan.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Naast de regeling van de aansprakelijkheid op grond van garantie, zoals omschreven in art. 10 van deze voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoeding gehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier ter zake van de schade gedane uitkering; indien de verzekeraar of leverancier geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid, tegen dienstverlening zoals reparatie en onderhoud tot 25 procent en ter zake van overige prestaties tot 50 procent van het factuurbedrag en tegenover consumenten ter zake van bijkomende dienstverlening en overige prestaties tot 50 procent resp. het volledige factuurbedrag.
 2. Voor vergoeding komen gevolgschaden, waaronder bedrijfsschaden, niet in aanmerking.
 3. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door afnemer aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.
 5. Afnemer vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of in verband staande met iedere tekortkoming, al dan niet toerekenbaar, door ons gepleegd ter zake door ons met afnemer gesloten overeenkomsten. In geval afnemer een consument is zal hij ons niet verder vrijwaren dan voor het deel dat hij verplicht is volgens de wet te dragen.
 6. Schadegevallen dienen binnen drie weken na ontdekking schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele schade.

  (voorts indien afnemer een consument is)
 7. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 15 Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst

(indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
 1. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring te ontbinden wanneer afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent.
 2. Onze vorderingen op afnemer zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien wij afnemer bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de in lid 2 genoemde gevallen zijn wij bevoegd na een schriftelijke verklaring verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk dan wel onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

  (voorts indien afnemer een consument is)
 5. Overigens gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 16 Betaling

 1. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van twee procent in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum.
 2. VBetaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij niet-tijdige algehele betaling, is afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan hebben wij het recht om de nakoming van al onze verbintenissen jegens afnemer op te schorten, onverminderd alle rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 4. Afnemer die op de vervaldag nog niet heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, doch in ieder geval 1% per maand, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend.
 5. Bij het niet-naleven van de verplichtingen door afnemer, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van afnemer, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waarvan de laatste worden gefixeerd op en zullen worden berekend naar het incassotarief van Rapport Voor-Werk II of geldende wetgeving.
 6. Conform artikel 6:44 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek strekken de door afnemer gedane betalingen in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

  (voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 17 Verhuur

 1. Bij verhuur van materieel gelden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij:
  • deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop van producten of reparatie of onderhoud;
  • deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. de verhuur is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen omtrent de verhuur voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Het door ons te verhuren materieel - zijnde werktuigen, machines en gereedschappen waarmee afnemer werkzaamheden kan verrichten - is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Afnemer zal als een goed huurder voor het materieel zorg dragen en gebruiken overeenkomstig zijn bestemming/de gebruiksvoorschriften, dit niet aan wegraken, tenietgaan of beschadiging blootstellen en dit aan het einde van de huurtermijn in goede staat en compleet aan ons teruggeven.
 3. Het is afnemer verboden het materieel door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 4. Verlading en transport van en naar onze opslag alsmede het in bedrijf stellen van het materieel geschieden door afnemer alsmede voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Vanaf het moment van aflevering is het materieel en het gebruik van het materieel voor rekening en risico van afnemer.
 6. Afnemer is tot aan het moment dat het materieel weer door ons in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het materieel, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 7. Afnemer is verplicht de werkruimte of bouwplaats zo in te richten dat optimaal van het materieel gebruik kan worden gemaakt en wegraken, tenietgaan of beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 8. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het materieel dient na ontdekking onverwijld schriftelijk aan ons te worden medegedeeld.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die door afnemer of derden mocht voortvloeien uit mogelijke te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik of uit mogelijke gebreken aan het materieel. Afnemer vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden.
 10. Het materieel is door ons niet verzekerd. Afnemer dient derhalve zélf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van wegraken, tenietgaan en beschadiging.
 11. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het afnemer niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of door derden te laten verrichten.
 12. Reparaties, veroorzaakt door een onjuiste behandeling door afnemer, zijnde gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen alsmede het beschadigen, onkundig repareren of onderhouden door afnemer of derden, zijn voor rekening van afnemer. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is afnemer over die periode huur verschuldigd. Afnemer is verplicht de reparatie door ons te laten uitvoeren tenzij wij vooraf toestemming verlenen de reparatie door aan ons bekendgemaakte derden te laten uitvoeren.
 13. Afnemer is - indien wij zulks wensen - een waarborgsom verschuldigd gelijk aan tien procent van de waarde van het ter beschikking te stellen materieel, te betalen voorafgaand aan de aflevering c.q. terbeschikkingstelling.
 14. De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf ons bedrijf aan afnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel - indien het transport door ons wordt verzorgd - bij afnemer wordt afgeleverd; de huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop afnemer het materieel compleet, onbeschadigd en schoon bij ons heeft terugbezorgd dan wel - indien het transport door ons wordt verzorgd, aan ons ter beschikking heeft gesteld. Komt het materieel niet in deze staat terug dan zijn de kosten van vervanging, herstel en reiniging voor rekening van afnemer. Zij worden verrekend met de waarborgsom.
 15. Is een huur voor onbepaalde tijd overeengekomen dan dient schriftelijke opzegging door afnemer plaats te vinden; daarbij zal een opzegtermijn gelijk aan tien procent van de tot de opzegging verlopen huurperiode met een minimum van vijf volle werkdagen worden in acht genomen. Een week wordt steeds voor vijf werkdagen gerekend.
 16. Alleen de door ons voorgeschreven hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen zoals oliën en vetten, zullen door afnemer mogen worden gebruikt.
 17. De huurprijs is gebaseerd op een inzet van maximaal 40 uren per week. Bij langere inzet per week worden de extra kosten naar evenredigheid berekend. Bij kortere inzet van het materieel vindt geen verrekening plaats.
 18. Indien als gevolg van vorstverlet, vast te stellen door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid of gelijkwaardige instantie, het materieel niet kan worden gebruikt is afnemer ten aanzien hiervan 50 procent van het overeengekomen huurtarief verschuldigd zulks met een maximum van drie aaneengesloten werkdagen. Afnemer is de huur tijdens vakanties, erkende feestdagen, regenverlet of andersoortige onwerkbare dagen, welke voor zijn risico komen, verschuldigd.
 19. Tenzij anders overeengekomen wordt het materieel verhuurd exclusief bediening en energie maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De benodigde kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen zijn voor rekening van afnemer. Deze zal daaraan regelmatig onderhoud plegen.
 20. Het opbouwen c.q. monteren en het afbreken c.q. demonteren geschieden door alsmede voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 18 Plaatsingsvoorwaarden

 1. Bij het door ons opbouwen, monteren, in- of buiten bedrijf stellen, afbreken en/of demonteren van door ons verkochte of verhuurde materialen gelden bovendien de volgende plaatsingsvoorwaarden.
 2. De locatie dient vooraf bij ons schriftelijk bekend te zijn of te zijn uitgezet en op normale wijze met onze transportmiddelen bereikbaar zijn. De afnemer dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen en een juiste aanduiding aan ons van de ligging van ondergrondse kabels. Tevens dient de afnemer vóór aanvang van de werkzaamheden een KLIC melding te doen van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, verband houdende met- of voortvloeiende uit het niet dan wel niet naar behoren nakomen van deze op afnemer rustende verplichtingen.
 3. Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonpoeren, boomwortels, alsmede grond-, bestratings-, hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder-, snoei- en/of sloopwerkzaamheden en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook vallen buiten onze verplichtingen en zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze zullen worden berekend op basis van nacalculatie.
 4. Het gebruik van hoogwerkers, kabeldetectieapparatuur en speciale graafmachines is niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Voorts behoort, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet tot onze verplichtingen en is niet in de prijs inbegrepen:
  • meerdere hulp voor het verplaatsen van materialen, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de daarbij te bezigen hei- of hefwerktuigen;
  • het ter beschikking stellen, opzetten en na gereed komen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
  • de levering van brandstoffen en hulpmaterialen, zoals perslucht, gas, water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van onze werkzaamheden;
  • het tijdens de duur van het werk te beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, voor een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang als onderkomen voor ons personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschap en persoonlijke eigendommen van het personeel, indien met de werkzaamheden meer dan één dagdeel is gemoeid;
  • werkzaamheden nodig om onderdelen van de materialen welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door ons personeel is veroorzaakt;
  • het in bedrijf houden van het door ons verkochte of verhuurde;
  • werkzaamheden nodig om onderdelen van de materialen welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door ons personeel is veroorzaakt;
  • adequate verlichting van de bouwplaats indien werkzaamheden tussen zonsondergang en zonsopgang plaatsvinden.
 6. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat voor omschreven niet tot onze verplichtingen behorende leveringen, werkzaamheden en voorzieningen na de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de door ons te verrichten plaatsingswerkzaamheden geen vertraging ondervinden.
 7. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel het door de afnemer niet voldoen aan haar verplichtingen worden, indien deze leiden tot meerkosten, verrekend op basis van na compensatie.
 8. Wij kunnen de geplande uitvoeringsdatum voor de door ons te verrichten werkzaamheden verzetten, indien weersinvloeden daartoe naar ons oordeel aanleiding geven, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 9. De afnemer dient zorg te dragen voor een vlakke, stevig droge en onverharde ondergrond met voldoende ruimte voor de constructie m.b.t. het plaatsen van projectborden.
 10. Visser & Visser BV stelt zicht niet aansprakelijk voor schade aan projectborden, veroorzaakt door windkracht 8 of hoger. Visser & Visser BV stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of voorwerpen in welke vorm dan ook veroorzaakt door omwaaien en/of afbreken van het projectbord.
 11. Rijbaanafzettingen en mobiele actiewagens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders overeengekomen.
 12. De huurtermijn van projectborden welke worden gehuurd, dient schriftelijk te worden opgezegd.
 13. Verwijdering van projectborden vindt plaats binnen 3 weken na schriftelijke opdracht.

Artikel 19 Reparatie en onderhoud

 1. Zodra wij in opdracht van afnemer producten repareren of in onderhoud nemen gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij:
  • deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop of verhuur van producten;
  • deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. reparatie of onderhoud is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen omtrent de reparatie en onderhoud voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Onder levering c.q. levertijd wordt hier verstaan aflevering van door ons in reparatie of onderhoud genomen producten c.q. de duur van deze werkzaamheden.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen ons en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Geschilbeslechting

 1. Alle geschillen tussen afnemer en ons, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, onverminderd onze bevoegdheid afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

  (voorts, indien afnemer een consument is)
 2. Afnemer heeft het recht gedurende één maand nadat wij ons op het vorige lid schriftelijk hebben beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door ons aan te kondigen tijdstip. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig aan afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden de wijzigingen tegenover afnemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waarin wij zijn gevestigd zijn gedeponeerd.

Artikel 23 Eerdere algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) voorwaarden.

p1938-doneerring

“kalibratie”